Polityka prywatności (obowiązek informacyjny)

Polityka Prywatności w spółce Altarex sp.j.


Przetwarzanie danych osobowych
w związku z wejściem w życie od dnia 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym „RODO”) (Dz. U. UE L z dnia 4 maja 2016 r.) na podstawie art. 13 RODO informujemy, że:

 

  • Administratorem Państwa danych jest Altarex P.Sobótka, M.Janczak sp.j.  z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolejowej 9/11, posługująca się numerem NIP 527 020 87 18 oraz adresem e-mail altarex@altarex.com.pl (dalej zwana „ADO”). Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestr Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000013038, chyba że wyraźnie zostanie wskazane inaczej.

 

  • Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom publicznym lub prywatnym, jeśli taki obowiązek będzie wynikać z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Poza tym możemy przekazać Twoje dane: Poczcie Polskiej, firmie hostingowej, firmie prawniczej, firmom kurierskim, biuru księgowemu. Przekazujemy dane osobowe kontrahentów i osób kontaktowych kontrahentów wyłącznie w zakresie koniecznym do realizacji określonego celu handlowego, w szczególności nie udostępniamy danych innym podmiotom w celach komercyjnych. Ochrona danych osobowych kontrahentów oraz osób kontaktowych kontrahentów jest dla nas zadaniem priorytetowym. Nie udostępniamy danych osobowych kontrahentów i osób kontaktowych kontrahentów poza granice Unii Europejskiej, za wyjątkiem sytuacji, kiedy taka dyspozycja zostaje zlecona przez kontrahenta.

 

  • Dane osobowe będą przechowywane najdłużej przez okres 10 lat od dnia zakończenia współpracy/wygaśnięcia umów

 

  • Przysługuje Państwu prawo żądania od nas , jako administratora danych, dostępu do treści swoich danych osobowych (do informacji o przetwarzanych danych oraz do otrzymania ich kopii), ich sprostowania (poprawienia danych), usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania (wstrzymania operacji na danych lub nieusuwania danych – stosownie do złożonego wniosku) oraz mają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także mają prawo do przenoszenia swoich danych do innego administratora danych w zakresie określonym w art. 20 RODO. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych  praw określone są w art. 15-21 RODO.

 

  • Mają Państwa prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

  • Ponadto, w zakresie w jakim Państwa dane przetwarzane będą na podstawie przesłanki naszego prawnie usprawiedliwionego interesu lub prawnie uzasadnionego interesu podmiotów trzecich, przysługiwać będzie Państwu w dowolnym momencie prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień można się z nami kontaktować poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres e-mailowy wskazany na wstępie niniejszej klauzuli informacyjnej.

 

  • Podanie danych jest niezbędne do otrzymania oferty handlowej, zawarcia umowy i przyjęcia zlecenia, w przypadku niepodania będzie to niemożliwe. W pozostałych sytuacjach podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 

  • Państwa dane nie będą przez nas przetwarzane  w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

 

© 2010-2018 Altarex. All Rights Reserved
Projekt & cms: www.zstudio.pl